இளமையும் இனிமையும் இழக்காத தனிமை

மகன் ஒரு நாட்டிலும், மகள் ஒரு நாட்டிலும் வசிக்க, முதிய பெறோர்கள் மட்டும் தாய்நாட்டில் வசிக்கும் சூழல் பல குடும்பங்களில் உள்ளது. இன்னும் சில குடும்பங்களில் இளைய

Read more

முதுமை வேறு… முதிர்ச்சி வேறு!

இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கும் பக்குவமான மனம் இருந்தால், அதைத்தான் ‘முதிர்ச்சி’ என்கிறோம். சிலருக்கு அது 20 வயதில்கூட வந்துவிடும்; சிலருக்கு 80 வயது வரை

Read more